НОВОСТИ

10 лучших читателей MyBook за Июнь 2023 года

Құрметті достар,

📚2023 жылдың Маусым айы нәтижесі бойынша «Ең үздік 10 MyBook оқырмандарымызбен» таныс болыңыздар:

1. Зәуреш Әділбекова, Алматы, 1621 бет

2. Мария Қожамқулова, Шымкент, 1352 бет

3. Дулат Қадырқулов, Алматы, 807 бет

4. Нұррахман Бахытханұлы, Талғар, 794 бет

5. Әсел Сартаева, Алматы, 681 бет

6. Руслан Үрістембек, Алматы, 591 бет

7. Мадина Тоқсанбай, Алматы, 457 бет

8. Ержан Жақсылықов, Талғар, 370 бет

9. Мақсат Айдимбеков, Қарағанды, 347 бет

10. Наталья Беляева, Ақтау, 263 бет

Компания атынан барлық оқырмандарымызға алғыс білдіреміз. MyBook кітаптарынан жұмыста және күнделікті өмірде қолдануға болатын көптеген пайдалы ақпараттар аласыздар деп сенеміз.

Değerli arkadaşlar,

📚2023 yılı Haziran ayında «MyBook en çok kitap okuyan 10 çalışanlar» ödülüne sahip arkadaşlarımızla tanışın:

1. Zaureş Adilbekova, Almatı, 1621 sayfa

2. Mariya Kocamkulova, Şymkent, 1352 sayfa

3. Dulat Kadırkulov, Almatı, 807 sayfa

4. Nurrahman Bakhıtkhanulı, Talgar, 794 sayfa

5. Asel Sartaeva, Almatı, 681 sayfa

6. Ruslan Uristembek, Almatı, 591 sayfa

7. Madina Toxanbai, Almatı, 457 sayfa

8. Erjan Jaksılıkov, Talgar, 370 sayfa

9. Maxat Aidimbekov, Karagandı, 347 sayfa

10. Natalya Belyaeva, Aktau, 263 sayfa

Дорогие друзья,

📚Представляем вашему вниманию «10 лучших читателей MyBook за Июнь 2023 года»:

1. Зауреш Адильбекова, Алматы, 1621 стр

2. Мария Кожамкулова, Шымкент, 1352 стр

3. Дулат Кадыркулов, Алматы, 807 стр

4. Нуррахман Бахытханулы, Талгар, 794 стр

5. Асель Сартаева, Алматы, 681 стр

6. Руслан Уристембек, Алматы, 591 стр

7. Мадина Токсанбай, Алматы, 457 стр

8. Ержан Жаксылыков, Талгар, 370 стр

9. Максат Айдимбеков, Қараганда, 347 стр

10. Наталья Беляева, Актау, 263 стр


Конкурсы